Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Ouders

Ouders

Bestuurlijk samengaan

Geachte ouders en verzorgers,

Sinds 2018 hebben we u geïnformeerd over het fusietraject van Stichting Sint Bavo en Stichting Salomo. We brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws en de voortgang.

Het laatste nieuws
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van beide stichtingen hebben ingestemd met de voorgenomen fusie. Deze instemming, van team- en oudervertegenwoordiging, is een belangrijke stap naar daadwerkelijke fusie.

Op basis van die instemming hebben wij het formele besluit tot fusie genomen dat  recentelijk ook door beide Raden van Toezicht is goedgekeurd.

De voortgang
Nu zijn we in afwachting van positieve adviezen van de betrokken gemeenten en de toestemming van de Minister van Onderwijs. En we overleggen nog voor de zomervakantie met onderwijsvakbonden. De bonden zullen zich ervan willen overtuigen dat de fusie voor de personeelsleden geen nadelige gevolgen heeft.

In de aanloop naar dit moment hebben veel mensen al veel werk verzet. De komende periode bereiden we het samengaan van de stichtingen verder voor. Dat doen we in goed overleg met beide GMR-en en een klankbordgroep van directeuren. Om het proces goed te laten verlopen, en alle betrokkenen de tijd en ruimte te geven, hebben we besloten om als fusiedatum 1 januari 2020 aan te houden.

In het besluitvormingstraject is door diverse betrokkenen, zoals de GMR-en, aan de besturen aanbevolen aandacht te hebben voor

  • Behoud van de menselijke maat;
  • Behoud van de mate van zelfstandigheid van de scholen;
  • Tempo van het fusietraject;
  • Serviceverlening van het stafbureau naar de scholen;
  • Inrichten en borgen van de medezeggenschap;
  • Borgen van onderwijskwaliteit en –beleid;
  • Het verankeren van de levensbeschouwelijke identiteit.

De besturen onderschrijven deze aanbevelingen van harte. Ze passen bij de eigenheid van beide stichtingen en bij de missie. De aanbevelingen zijn een aansporing én kans voor ouders, scholen, bureaumedewerkers en bestuur om hierin samen te ontwikkelen.

Langs deze weg willen we ook graag de – meer dan 30 - ouders bedanken die hebben deelgenomen aan de ouderraadpleging op 28 en 31 januari jl. We bespraken thema's als behoud van eigenheid, autonomie en kleinschaligheid, ontwikkeling van eigentijds onderwijs en personeelsbeleid.

Natuurlijk houden we alle betrokkenen goed op de hoogte van de voortgang. Daarvoor richten we een site in waar informatie gedeeld wordt. Deze site is straks te bereiken via een knop op de homepage van zowel Salomo als Bavo.

Wij kijken uit naar de fusie en de mogelijkheden die dit brengt om samen nog beter onderwijs en goed werkgeverschap te ontwikkelen!

Met vriendelijke groet,
Ben Cüsters en Peter Velseboer, bestuurders

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Baran uit groep 4 van De Wadden tekende deze kleurrrijke bloemen.

meer kunstwerken