Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Ouders

Ouders

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

 

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Alle medezeggenschapsorganen van de schoolbesturen hebben hierover positief geadviseerd. Het plaatsingsbeleid gaat gelden voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Waarom een nieuw plaatsingsbeleid?
Het huidige plaatsingsbeleid levert voor ouders en scholen de nodige problemen op. Ouders zijn er onzeker over hoe een plaats te bemachtigen, worden geconfronteerd met voorrang voor vroege aanmelders (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) en zijn genoodzaakt hun kind op meerdere scholen aan te melden. In de beleving van ouders moeten zij lang wachten voordat zij weten welke school voor hun kind daadwerkelijk een plaats heeft. Scholen worden geconfronteerd met dubbele aanmeldingen, lange wachtlijsten en de onzekerheid of een aangemeld kind ook echt komt. Het nieuwe plaatsingsbeleid maakt een einde aan de verschillende regelingen die op de scholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Verder is het zo ingericht dat een zo groot mogelijk aantal kinderen op de school van eerste voorkeur een plaats krijgt.

Wat houdt het beleid in?
Het toelaten en plaatsen van kleuters zal voor alle scholen op dezelfde manier, gelijktijdig en geautomatiseerd gebeuren. De kern van dit beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Gerekend vanaf elk woonadres is er (naar verwachting) op de vijf dichtstbijzijnde scholen voorrang. Overigens staat het ouders vrij om hun kind aan te melden bij andere scholen dan deze vijf, maar daar geldt dan geen voorrang.

Hoe gaat het in zijn werk?
Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Ouders melden hun kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van eerste keuze in te leveren. Op het aanmeldformulier moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden opgegeven. Ouders hebben hierbij de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een gezamenlijk computerprogramma.

Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt geautomatiseerd en voor alle scholen tegelijk, volgens dezelfde voorrangsregels. Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, krijgen altijd op deze school een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste een plaats (de school is dus voor hen een voorrangsschool). Uitzondering hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze scholen hebben een stadsbrede functie, waardoor elk kind dat in Haarlem woont - ongeacht het woonadres - op deze scholen een gelijke voorrang heeft. Na afloop van elke plaatsingsronde krijgt elke ouder een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Van plaatsing naar een inschrijving
Ongeveer 5 maanden voordat een kind vier jaar wordt, ontvangen ouders bericht van de uitkomst van de plaatsing. Zij kunnen hun kind vervolgens gaan inschrijven bij de school die een plaats voor hen heeft. Ouders mogen deze plaats ook weigeren, maar dan kunnen ze alleen nog terecht op scholen die lege plaatsen voor de desbetreffende leeftijdsgroep hebben.

Invoering en overgang
In de komende maanden wordt de invoering van dit plaatsingsbeleid gerealiseerd. Aan het eind van dit jaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier. Vanaf januari 2018 kunnen zij hun kind aanmelden op de school van hun eerste voorkeur.

Ouders die hun kind in het verleden al hebben aangemeld, zullen hun kind ook met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Wanneer deze ouders bij de aanmelding een schriftelijk bewijs kunnen tonen waaruit blijkt dat de school in het verleden een plaats heeft toegezegd, kan alleen aanspraak gemaakt worden op een gegarandeerde plaats op deze 1ste voorkeurschool. Deze overgangsmaatregel geldt uitsluitend in het invoeringsjaar van het plaatsingsbeleid, dat wil zeggen: voor de kinderen die geboren zijn in 2015.

Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018 niet worden aangemeld. De scholen kunnen geen toezeggingen doen als het een aanmelding betreft waarvoor de ouders over enkele maanden een aanmeldformulier ontvangen.

Meer informatie?
In het najaar zullen ouders meer informatie kunnen vinden op de websites van de basisscholen, de schoolbesturen en de website van het CJG Haarlem, http://cjghaarlem.nl.

Voor vragen kunnen ouders terecht bij de directies van alle basisscholen in Haarlem.

 

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken