Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

De GMR: samen met het bestuur werken aan (nog) beter onderwijs

Wat is een MR en GMR?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Salomo bestaat uit twaalf leden: dat zijn zes personeelsleden (de personeelsgeleding) en zes ouders (de oudergeleding). 

Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn, worden door de ‘eigen’ school zelf geregeld. Meestal wordt dit in overleg met de ‘lokale’ Medenzeggenschapsraad (MR) besloten. De MR oefent invloed uit op de gang van zaken op schoolniveau.

Maar er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van het bestuur en de scholenstichting besluiten worden genomen. Dat noemen we ‘op bovenschools niveau’ en daarin heeft de GMR een belangrijke rol.

Wat doet de GMR precies?
De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overlegt samen met het bestuur van Salomo over zaken die alle ouders, kinderen en personeelsleden aangaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals passend onderwijs, de vakantieregeling, het gezamenlijk strategisch beleid, het personeelsbeleid, het ICT-beleid en het zorgplan voor alle leerlingen. Dat zijn belangrijke zaken die veel impact hebben op het onderwijs; niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen!

Op dit bestuurlijke beleid heeft de GMR ‘instemmings- en adviesrecht’. Dit betekent concreet dat het bestuur van Salomo bepaalde beleidstukken door de GMR moet laten goedkeuren voordat deze kunnen worden uitgevoerd. De GMR heeft dus daadwerkelijk invloed op wat er wel (en niet) wordt gedaan.

Een gezamenlijk belang: kwalitatief goed onderwijs
Een GMR-lid is geen vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de eigen school, maar zet zich in voor het belang van álle Salomo-scholen Het GMR-lid denkt actief met het bestuur mee en geeft zijn of haar mening over wat er op de scholen van onze kinderen gebeurt.

Daarbij hebben de ouders én de personeelsleden in de GMR een duidelijk gezamenlijk belang: een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs in breedste zin. Denk aan goede gebouwen, goede ICT, goed en gemotiveerd personeel, een goede sfeer en een goed onderwijsprogramma.

Speerpunten van de GMR
De GMR fungeert graag als kritisch klankbord voor het bestuur. Door meerdere perspectieven in te brengen wordt de kwaliteit van de besluitvorming beter. In de oudergeleding zit bijvoorbeeld expertise die van buiten het onderwijs afkomstig is. Die blijkt regelmatig zeer nuttig.

Dit schooljaar kiest de GMR voor een aantal speerpunten die deels te maken hebben met de actualiteit. De belangrijkste zijn:
- Aandacht voor de werkdruk en de beloning van het personeel;
- Het beter regelen van ‘passend onderwijs’;
- Verbeteren van de ‘duurzame inzetbaarheid’ van het personeel;
- Het invoeren van een nieuwe ICT-werkomgeving op de scholen;
- De ontwikkeling van het nieuwe 4-jaren strategisch beleid van Salomo.

Verbinding met de ‘lokale’ MR-en
De GMR vergadert zes keer per jaar op een maandagavond. Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De GMR bestaat uit een aantal werkgroepen (ICT, communicatie, onderwijsbeleid, e.d.) die veel inhoudelijk werk voorbereiden.

Belangrijk is om contact te hebben met de MR-en van de scholen van Salomo. Op deze wijze kan elke school zijn inbreng leveren in de GMR, én weet de GMR wat er ‘lokaal’ in een MR zoal leeft. Het streven is om minimaal twee keer per schooljaar als GMR lid aanwezig te zijn bij de MR van de ‘eigen’ school. Verder worden alle belangrijke stukken en de notulen van de GMR gedeeld met de MR-en.

Samenstelling van de GMR in dit schooljaar

Personeelsgeleding:                                    Oudergeleding:
Marion Kroon                                                  Pieter Aarts (lid DB)
Karin Lambers (lid DB)                                Martine Braaksma
Joke van Leeuwen                                         Anton de Bruin (voorzitter en lid DB)           
Elly Lodewijkx (lid DB)                                 Sjoukje Goldman                                         
Marianne Tamis                                              Leonie de Graaf
Linda Baranowski Talsma                          Ellen Rood-Knippels

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Trijntje van Gerven uit groep 7 van de Willinkschool in Bennebroek maakte deze prachtige tekening. Trijntje vertelt over haar creatie: "Dit is mijn fantasie en ik hoop dat jullie ervan genieten!"

meer kunstwerken