Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

De GMR: samen met het bestuur werken aan (nog) beter onderwijs

Wat is een MR en GMR?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Salomo bestaat uit twaalf leden: dat zijn zes personeelsleden (de personeelsgeleding) en zes ouders (de oudergeleding). 

Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn, worden door de ‘eigen’ school zelf geregeld. Meestal wordt dit in overleg met de ‘lokale’ Medenzeggenschapsraad (MR) besloten. De MR oefent invloed uit op de gang van zaken op schoolniveau.

Maar er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van het bestuur en de scholenstichting besluiten worden genomen. Dat noemen we ‘op bovenschools niveau’ en daarin heeft de GMR een belangrijke rol.

Wat doet de GMR precies?
De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overlegt samen met het bestuur van Salomo over zaken die alle ouders, kinderen en personeelsleden aangaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals passend onderwijs, de vakantieregeling, het gezamenlijk strategisch beleid, het personeelsbeleid, het ICT-beleid en het zorgplan voor alle leerlingen. Dat zijn belangrijke zaken die veel impact hebben op het onderwijs; niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen!

Op dit bestuurlijke beleid heeft de GMR ‘instemmings- en adviesrecht’. Dit betekent concreet dat het bestuur van Salomo bepaalde beleidstukken door de GMR moet laten goedkeuren voordat deze kunnen worden uitgevoerd. De GMR heeft dus daadwerkelijk invloed op wat er wel (en niet) wordt gedaan.

Een gezamenlijk belang: kwalitatief goed onderwijs
Een GMR-lid is geen vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de eigen school, maar zet zich in voor het belang van álle Salomo-scholen Het GMR-lid denkt actief met het bestuur mee en geeft zijn of haar mening over wat er op de scholen van onze kinderen gebeurt.

Daarbij hebben de ouders én de personeelsleden in de GMR een duidelijk gezamenlijk belang: een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs in breedste zin. Denk aan goede gebouwen, goede ICT, goed en gemotiveerd personeel, een goede sfeer en een goed onderwijsprogramma.

Speerpunten van de GMR
De GMR fungeert graag als kritisch klankbord voor het bestuur. Door meerdere perspectieven in te brengen wordt de kwaliteit van de besluitvorming beter. In de oudergeleding zit bijvoorbeeld expertise die van buiten het onderwijs afkomstig is. Die blijkt regelmatig zeer nuttig.

De speerpunten van de GMR voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn:
- Fusie St. Bavo/Salomo: deelname klankbordgroep + identiteit Salomo.
- Klankbord zijn:
                           - De invloed op het strategisch plan.
                           - Proactief zijn, inzet werkgroepen.
- Werkomgeving
                           - Werkdruk verminderen (ook in combinatie met de stakingsgelden).
                           - Veiligheid (RI&E) en duurzame inzetbaarheid binnen de scholen,
                             werkomgeving en huisvesting (kwaliteit en efficiency).
- Vacatures binnen de GMR.

Verbinding met de ‘lokale’ MR-en
De GMR vergadert zes keer per jaar op een maandagavond. Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De GMR bestaat uit een aantal werkgroepen (ICT, communicatie, onderwijsbeleid, e.d.) die veel inhoudelijk werk voorbereiden.

Belangrijk is om contact te hebben met de MR-en van de scholen van Salomo. Op deze wijze kan elke school zijn inbreng leveren in de GMR, én weet de GMR wat er ‘lokaal’ in een MR zoal leeft. Het streven is om minimaal twee keer per schooljaar als GMR lid aanwezig te zijn bij de MR van de ‘eigen’ school. Verder worden alle belangrijke stukken en de notulen van de GMR gedeeld met de MR-en.

Samenstelling van de GMR schooljaar 2018-2019:

Pieter Aarts     -     Ouder Bavinckschool
Fanny Bloemers     -     Ouder Nicolaas Beetsschool
Martine Braaksma     -     Ouder Bos- en Duinschool
Anton de Bruin     -     Ouder Koningin Emmaschool - voorzitter
Marion Kroon     -     Leerkracht Koningin Wilhelminaschool
Karin Lambers     -     Leerkracht Prinses Beatrixschool
Joke van Leeuwen     -     Leerkracht de Trapeze
Ellen van Noort     -     Leerkracht A-pool
Afke Roos     -     Ouder Tijo van Eeghenschool
Linda Baranowski Talsma     -     Leerkracht De Wadden, locatie Boerhaavewijk
Marianne Tamis     -     Leerkracht Willinkschool
Daan van Zanten     -     Ouder De Werkschuit

Jolande Groenheide     -     Notuleren4you - ambtelijk secretaris

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken