Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur
Salomo heeft formeel (statutair) een eenhoofdig bestuur. Ben Cüsters is de eindverantwoordelijk bestuurder, tevens algemeen directeur. Petra de Waard is sinds 1 september 2015 directeur bedrijfsvoering, plaatsvervangend algemeen directeur en gemandateerd om een aantal bestuurlijke taken uit te oefenen.

Samen nemen zij de besturing van Salomo op zich en voeren zij onderling bestuurlijk overleg, ondersteund door bestuurssecretaris Margret Mes.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van Salomo en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de Raad het bestuur met raad en advies terzijde.

Een aantal bestuursbesluiten zoals de vaststelling van strategisch beleid en de begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad is tevens de werkgever van de bestuurder.

Bestuur en Raad van Toezicht laten zich bij de uitoefening van hun taken en hun onderlinge verhouding leiden door de bepalingen van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (te vinden onder ‘downloads’).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • de heer B. (Bram) van den Eijkel
  • mevrouw L.E.A. (Lilian) Paarlberg
  • de heer L. (Lex) Knobben
  • mevrouw I. (Irene) Wieling, voorzitter

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken