Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwjaarsreceptie januari 2016

Namens het bestuur van Salomo heet ik jullie van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Ditmaal staat die mede in het teken van het afscheid van onze stafdirecteur Hans Zoutendijk, mijn directe collega en plaatsvervanger.


Hans Zoutendijk (links) en Ben Cüsters 

In plaats van het Oude Dorpshuis zijn we vandaag  te gast in het prachtige schoolgebouw van basisschool De Ark, een van de bouwprojecten  die de afgelopen jaren onder leiding van Hans zijn gerealiseerd, in een prima samenwerking tussen hem, de school zelf en alle andere betrokken partijen. Daarom zijn we vandaag dan ook hier, en niet aan de Donkerelaan.

Al hebben we ons natuurlijk vooraf bezorgd afgevraagd hoeveel mensen eerst voor de verkeerde deur zouden hebben gestaan, onze aankondigingen vooraf ten spijt.

Straks kom ik natuurlijk even over Hans te spreken. Maar, terugkijkend op het afgelopen jaar, zijn er nog een paar andere namen  die ik even de revue zou willen laten passeren.

Het was nog maar afgelopen maandag bijvoorbeeld dat we met de kinderen, het schoolteam en haar familie op het schoolplein van de Willem van Oranje stonden. Al goot het van de regen, toch werd Betty van der Vlist daar warm in het zonnetje gezet. Want op 29 december, op de valreep van 2015, was zij 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Applausje voor Betty!


Directeur Dreefschool Jan Vos van Marken introduceert de kinderen van de Willem van Oranjeschool, die een daverend optreden gaven en de hele zaal aan het dansen kregen. 


Hans Zoutendijk genoot met volle teugen en iedereen zong zijn 'naamlied' mee.

In 2015 was er ook weer een aantal mensen dat afscheid nam van Salomo. Paula Corbee bijvoorbeeld, die na 32,5 jaar bij het bestuur afscheid nam van De Trapeze, om te verhuizen naar Zeeland. Elly Uenk van de Bavinckschool, na zelfs méér dan 40 jaar voor de klas; en Maria Hoed van BS Parkrijk, na bijna 27 jaar diensttijd bij ons bestuur.

Vanaf 1 september is Petra de Waard onze gelederen komen versterken. Onze nieuwe directeur bedrijfsvoering en opvolger van Hans Zoutendijk. Het was fijn dat we een paar maanden hadden ingepland voor samen optrekken, inwerken en overdracht. Volgens mij heeft het jou, Hans, erg geholpen om alles waarvoor je je bij ons zo hebt ingezet met een gerust gevoel achter je te kunnen laten.

Onze Raad van Toezicht is grotendeels vernieuwd.  Aan het eind gekomen van hun zittingstermijn, en deels om gezondheidsredenen, zijn Jeanette Verbiessen, Alida den Ouden en Gerrit van Elburg in het najaar afgetreden. Nogmaals dank voor hetgeen jullie voor Salomo en voor mij hebben betekend. Tot de Raad zijn nieuw toegetreden Lilian Paarlberg, Els Wedman en Bram van den Eijkel.

Voor alle nieuwkomers, ook de leerkrachten die afgelopen jaar zijn begonnen: welkom aan boord!

Bijzonder verdrietig was het overlijden van Alex Boekman, leerkracht van de Koningin Emma School, vlak voor de eerste schooldag van dit schooljaar. Een gebeurtenis die ook grote impact had op het schoolteam. In de laatste Salomo Impuls, ons personeelsblad, stond een prachtig in memoriam. Compliment aan de collega’s die dat hebben gemaakt.

Op zijn minst zo belangrijk als de mensen die komen én gaan zijn de collega’s die blijven en elke dag weer hun beste beentje voorzetten. Éen van hen wil ik speciaal eens noemen vandaag. En dat is Trudy Kroon, hier van de Ark.

Trudy, jij bent inmiddels zeventig, elk schooljaar wordt er weer een jaartje diensttijd aan vastgeplakt, je zit inmiddels op 49 jaar diensttijd en ik heb begrepen dat je aan het eind van dit schooljaar de 50 dienstjaren gaat bereiken. Ik heb me laten vertellen dat je er dan ook mee wil gaan stoppen. Pas afgelopen november heb je je MT-taken beëindigd. Voor mij ben je hét bewijs van hoe je tot op gevorderde leeftijd fris en enthousiast aan de slag kunt blijven, energie kunt steken in kinderen en de school en er voor jezelf energie aan kunt ontlenen. Een applausje voor Trudy!

Het afgelopen jaar hebben we in goede samenwerking weer een aantal mooie resultaten weten te bereiken. Daarbij doel ik niet alleen op de interne samenwerking binnen Salomo en de scholen, maar ook op de samenwerking met onze partners en zakelijke relaties. Van wie er hier vandaag, speciaal voor Hans’ afscheid, heel wat aanwezig zijn.

Wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs mochten we afgelopen jaar tevreden zijn over onze eindopbrengsten. Die voldeden bij 9 scholen keurig aan de normen van de Onderwijsinspectie,  en zaten bij 7 scholen zelfs boven de bovengrens van de Inspectie. Een prima resultaat. De Wadden Molenwijk kreeg een fantastisch inspectierapport, met op alle 10 indicatoren het oordeel ‘goed’.

Er is intensief gebruik gemaakt van ons interne scholingsaanbod via Salomo-Wijzer. Inmiddels zijn we rondom scholing gaan samenwerken met de collega-besturen Spaarnesant en Sint Bavo, zodat we gezamenlijk nog meer te bieden hebben.

We hebben, na een zorgvuldig proces en met inbreng van velen, nieuw strategisch beleid geformuleerd voor de jaren 2015 tot 2019.


Naast volop goed gezelschap waren er ook lekkere hapjes en drankjes.  

Er is een prachtige nieuwe Salomo-website gebouwd, met dank aan Fast Company. Voor wie het nog niet heeft gezien: daarop vind je ook een leuk filmpje over de Verlengde Schooldag, een project dat o.a. op de Willem van Oranje wordt uitgevoerd.

Precies zoals we van plan waren werden we afgelopen jaar eigenrisicodrager. We zijn de financiële risico’s voor de vervanging van personeel zelf gaan dragen, in ruil voor het wegvallen van de verzekeringspremies die we afdroegen aan het Vervangingsfonds. Als het aan de Willinkschool ligt komt het wel goed met de verzuimkosten. Met een geregistreerd ziekteverzuim van slechts 0,2% weet je nu waar je het geheim van een goede gezondheid kunt vinden!

Ook werd er weer gebouwd. Bijvoorbeeld aan de nieuwe Bos en Duin school, inclusief een verdiepte gymzaal. Op 5 november werd het gereedkomen van de aanpassingen en uitbreidingen van de Bosch&Hoven school gevierd. Volgens mij, Hans, was dat het laatste gebouwelijke feestje dat jij in dienst van Salomo mocht meemaken. Maar natuurlijk sta je straks op de lijst, als de nieuwe Bos en Duin wordt opgeleverd!

Met pijn in het hart namen we het besluit te stoppen met Brede School Parkrijk. Ook in de uitvoering van dit besluit bleek weer hoeveel er te winnen valt bij samenwerking. Met actieve betrokkenheid van scholen in de directe omgeving, op de eerste plaats de ML King en de Zuiderpolderschool van Spaarnesant, lukte het om leerlingen op een passende plek school te laten vervolgen. Met betrokkenheid van onze eigen scholen kon het personeel worden herplaatst. En inmiddels heeft het gebouw weer een belangrijke functie gekregen nu de Internationale Taal Klas er is gehuisvest.

Intensieve en goede samenwerking is ook weer vereist in 2016. Op steeds meer terreinen heb je er baat bij samen op te trekken. Met bijvoorbeeld de kinderopvang, partners in de jeugdzorg en culturele instellingen. Maar net zozeer met de regiogemeenten en de collega schoolbesturen. In Haarlem ontwikkelen we bijvoorbeeld gecoördineerd toelatingsbeleid voor basisschoolleerlingen. Met in totaal 10 regionale schoolbesturen starten we  een Regionaal Transfercentrum op. Samen met het Voortgezet Onderwijs en de gemeente Haarlem starten we een haalbaarheidsonderzoek naar een Internationale School.

En tussen alle bedrijven door verhuizen we ons bestuurskantoor in het voorjaar van de Tetterodestraat naar de Garenkokerskade.        

Samenwerking was ook voor ons onderling heel belangrijk, Hans, en ruimte en vertrouwen waren daarbij kernbegrippen.

Wij begonnen hier vrijwel tegelijkertijd, in 2003, en we zijn tot de jaarwisseling ‘partners in crime’ geweest.

Voor mij persoonlijk was jouw naderende afscheid dan ook echt ‘een ding’! Want we zijn samen aan Salomo gaan bouwen, figuurlijk en in jouw geval ook bijna letterlijk, hebben daarin jarenlang samengewerkt  en hebben elkaar ook op het persoonlijke vlak uitstekend leren kennen. En dan is dat opeens voorbij!

Wat moet ik daar nou van zeggen? Nou ja, misschien dat het mij, net zoals dat voor jou geldt, een beetje heeft geholpen dat Petra al in september als jouw opvolger van start ging, terwijl jij er gewoon nog was. Nieuwe mensen brengen ook weer een nieuw geluid en nieuwe kwaliteiten met zich mee. Het heeft ons allebei vertrouwen gegeven en een soort gewenningsperiode waarin we naar dit moment konden toeleven.

Onze onderlinge samenwerking was uitstekend, vond ik. Dat roept misschien al snel het beeld op van twee collega’s die voortdurend alles samen doen, veelvuldig overleggen of afstemmen, of over vrijwel alles gelijkgestemd zijn. Maar zo zag de onze er niet uit. We hadden de portefeuilles en bestuurlijke taken goed verdeeld en we speelden ieder onze eigen partij. Daarbij kon het voorkomen dat we elkaar dagenlang nauwelijks spraken. En toch was het samenspel prima. Omdat ik in jou jarenlang een collega heb gehad, die vakbekwaam en zelfbewust zijn werk deed.  Met een onvermoeibare dieselmotor. Die uiterst betrouwbaar was en in wie ik groot vertrouwen stelde. En die op de juiste momenten tekst en uitleg gaf over zijn acties en zich daarover wist te verantwoorden. Eigenlijk precies de eigenschappen die we als organisatie zo belangrijk vinden.

Met prachtige en tastbare resultaten als gevolg. Zoals het prachtige schoolgebouw waar we nu zijn.

In ons georganiseerde onderlinge overleg, zo’n beetje om de twee weken, ging er heel veel over tafel.  Niet alleen de ‘kwesties’ maar ook een hoop koffie, humor, maatschappelijke thema’s (ook al lagen ze wat verder weg van het onderwijs), Frankrijk, hoe een gans te slachten en te plukken, en andere wetenswaardigheden. Tussen de bedrijven door de nodige waardevolle adviezen en reflecties. En niet te vergeten gedenkwaardige momenten, zoals de kamikaze-rit in jouw toenmalige Nissan Micra door Voorburg.

Ik ga dat allemaal missen. Ik weet zeker dat ook vele anderen hier in de zaal je niet graag zien gaan en straks met warme herinneringen aan je zullen terugdenken. Ik wil je bedanken voor de uitstekende samenwerking al die jaren, en voor al hetgeen je voor Salomo hebt betekend.

Als blijk van dank hebben we een toepasselijk cadeau voor je meegenomen, na stiekem vooroverleg met je vrouw Wendy. Laten we het even uitpakken.

Het is een hakselaar, een apparaat dat je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken.

Op de eerste plaats kan het je natuurlijk goed van pas komen in Frankrijk, bij het verwerken van het snoeiafval van de bomen en struiken bij je vakantiehuis.

Maar, mocht je dat willen, je kunt het ook gebruiken als een soort shredder, papiervernietiger. Ik heb je de laatste weken druk gezien met herindelen en schonen van ons archief.  Dat riep oude beelden bij me op, van meneer Groeneveld en mevrouw van de Wende die na hun bestuurstijd nog lang zijn teruggekomen om vrijwillig te archiveren. Mocht jij dat ook van plan zijn, neem dan je hakselaar mee! Elly zorgt voor de koffie!

Tenslotte kun je het apparaat gebruiken als een soort muziekinstrument. Je bent immers een muziekliefhebber. Ik kan je verzekeren dat het een hoop geluid produceert.  Of dat bij iedereen in de smaak zal vallen weet ik niet. Maar wie weet zie jij, creatief als je bent, toch mogelijkheden om er echte muziek mee te maken. Om je fantasie te prikkelen hebben we iemand uitgenodigd die daar meer verstand van heeft dan ik: Joep Everts, die neemt het zo van mij over.


Joep Everts gaf iedereen een 'klanklichaam'. Muziek zonder instrumenten kan ook swingen!

Hans, enorm bedankt, het ga je goed! En Wendy, ik wens jou een prachtig vervolg met Hans toe!

En voor iedereen hier in de zaal: de allerbeste wensen voor 2016, energiek en in een goede gezondheid!

Ben Cüsters

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Maud Rutte uit groep 6a van de Koningin Emmaschool maakte deze mooie tekening. Maud vertelt over haar kunstwerk: "Ik wil dat er vrede komt op de wereld en dat iedereen vrolijk is."

 

meer kunstwerken