Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Klachtenregeling, klokkenluidersregeling

Salomo beschikt over o.a. een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.

Hier kunt u lezen voor welke situatie welke regeling is bedoeld.Klachtenregeling
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een school of persoon binnen Salomo, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Salomo heeft de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling. De regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie en staat beschreven in de schoolgids.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken personen of partijen binnen de school of binnen Salomo wordt opgelost.

Om de klager zo goed mogelijk te ondersteunen is er op elke school tenminste één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. Wie dat is staat vermeld in de schoolgids. De contactpersoon kan informatie verschaffen over de klachtenregeling en de klager in contact brengen met een van de twee externe vertrouwenspersonen van Salomo.

De vertrouwenspersonen zijn:
mw. M. Weterings en dhr. L. Deurloo

Ook kan de klager terecht bij de externe klachtencommissie, na eerdere interne afhandeling of direct.

Salomo is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):

GCBO
Postbus 82324
2508EH  Den Haag
Tel. 070 3020836
Email: info@gcbo.nl

 

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld voor medewerkers van Salomo die een vermoeden van een misstand willen melden. De regeling beschrijft hoe een melding kan worden gedaan en wat ermee wordt gedaan. Ook biedt de regeling rechtsbescherming aan de klokkenluider.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
-een (dreigend) strafbaar feit
-een (dreigende) schending van regels
-een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
-een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen
-een (dreigende) verspilling van overheidsgeld
-een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten
-enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern bij:
-uw direct leidinggevende, de controller (als het een vermoeden van een misstand van financiële aard betreft of een toezichthouder betreft), of het bevoegd gezag
-bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van een misstand het bestuur betreft
-bij een van de vertrouwenspersonen integriteit

De vertrouwenspersonen integriteit zijn:
mw. M. Weterings en dhr. L. Deurloo

U kunt in contact met een van hen komen via de contactpersoon op school in het kader van de klachtenregeling (zie aldaar).

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Heeft Sanne uit groep 8 van de Bos en Duinschool deze prachtige tijger misschien in het bos bij de school gezien? Hij ziet er zo echt uit!

meer kunstwerken